سخت افزار واحد outdoor شامل بوردها، باکس و سنسورهای گیرنده و فرستنده یه شرح ذیل ساخته شده است.

  • باکس outdoor
  • بورد TX
  • بورد RX
  • بورد مودم
  • بورد میکرو
  • جعبه واحد outdoor
  • سنسور های گیرنده و فرستنده