عملیات نصب، راه اندازی و نگهداری تجهیزات سیگنالینگ

ـ نصب تجهیزات سیگنالینگ مسیر همسطح و دپو غرب قطار مسافری مشهد

ـ نصب تجهیزات سیگنالینگ مسیر همسطح و دپو شرق قطار مسافری مشهد

ـ سرویس، نگهداری، تعمیرات واپراتوری سیستم های کنترل و علائم مرکز فرمان قطار شهری مشهد

ـ خرید، حمل و نصب ۱۴ دستگاه ماشین سوزن خط یک قطار شهری شیراز

ـ نصب تجهیزات سیگنالینگ خط یک قطار شهری تبریز و حومه