اجرای عملیات تعمیر و نگهداری علائم الکتریکی ایستگاههای راه آهن

قرارداد شماره ۵۰۴ تعمیر نگهداری دوساله دستگاههای علائم الکتریکی چهار محور خروجی تهران شامل ۳۱ ایستگاه

تعمیر و نگهداری دستگاههای علائم الکتریکی طول خط اداره کل راه آهن اراک

عملیات تعمیر و نگهداری علائم الکتریکی ایستگاههای تهران و پنج ایستگاه راه آهن شمالشرق و راه آهن اراک

اجرای خدمات تعمیر و نگهداری سیستم علائم الکتریکی اداره کل راه آهن جنوب

تعمیر و نگهداری دستگاههای علائم الکتریکی راه آهن لرستان

موضوع تعمیر و نگهداری سیستم علائم الکتریکی محور شهید مطهری ـ گنبدلی

موضوع عملیات تعمیر و نگهداری علائم الکتریکی ایستگاههای اداره کل راه آهن تهران

تعمیر دستگاهها و کارت های علائمی و خدمات جانبی

تعمیر انواع ماشین سوزن

نگهداری و بهره برداری سیستم های هشدار دهنده ایستگاه بافق

تعمیر و نگهداری دستگاههای علائم الکتریکی لرستان

تعمیر و نگهداری دستگاههای علائم الکتریکی راه آهن شمالغرب

عملیات تعمیر و نگهداری سیستمهای علائم الکتریکی راه آهن زاگرس

عملیات تعمیر و نگهداری سیستمهای علائم الکتریکی راه آهن تهران

تعمیر و نگهداری دستگاههای علائم الکتریکی راه آهن شمالغرب

تعمیر و نگهداری دستگاه های علایم الکتریکی راه آهن جنوب

عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات پایانه رادیویی اداره کل راه آهن تهران

عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات پایانه رادیویی اداره کل راه آهن اراک

عملیات تعمیرو نگهداری تجمیع شده بخش ارتباط اداره کل راه آهن شمالشرق