خرید ۵۰ عدد آنتن قارچی ۳db شبکه رادیویی /  اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

خرید ۲۰۰ عدد آنتن ایستگاهی Base Station / اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی راه آهن جمهوری اسلامی ایران